สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549

ตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้านการส่งเสริมให้ชุมชน มีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ให้สมาชิกในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมบริหารจัดการ กำหนดทิศทางของตนเองในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากเงื่อนไขภายนอก เข้าไปทำให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนรู้จักประหยัดและมีวัฒนธรรมเก็บออมเงิน เพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว ซึ่งเกื้อกูลและสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์โดยการเสนอของคณะกรรมการจัดตั้งกองทุน จึงออกระเบียบไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้


หมวด 1 ข้อความทั่วไป


ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2549"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"เลขานุการ" หมายความว่า ผู้ดำเนินการทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ข้อ 4 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(1) เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน
(2) เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก
(3) เพื่อสมาชิกกองทุนได้ช่วยเหลือกันเอง
(4) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
(6) เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ให้เกิดในชุมชน


หมวด 2 คณะกรรมการกองทุน


ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 14 คน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการอาจตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกิน 3 คน
ให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการไม่เกิน 5 คน ซึ่งมาจากพนักงานเทศบาลและบุคคลภายนอก
ข้อ 6 คณะกรรมการมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีชื่อและทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติเสื่อมเสียด้านการเงิน
(5) เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ข้อ 7 คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการแทนและอยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่ตนแทน
เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการชุดนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการชุดใหม่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ารับหน้าที่
ข้อ 8 นอกจากการพ้นวาระจากตำแหน่งตามข้อ 7 คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ทำความเสื่อมเสียแก่กองทุน โดยคณะกรรมการกองทุนประชุมลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข้อ 9 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการผู้มีอาวุโสตามลำดับเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกองทุนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
(2) กำหนดแผนจัดหาเงินเข้ากองทุน
(3) ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับกองทุนด้านต่าง ๆ
(4) ให้บริการ ตรวจสอบการช่วยเหลือให้สวัสดิการแก่สมาชิก
(5) รับสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก
(6) จัดทำบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ
(7) แต่งตั้งคณะทำงานกองทุน
(8) ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกองทุน


หมวด 3 สมาชิกกองทุน


ข้อ 11 สมาชิกกองทุนมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(2) มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
(3) เห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของกองทุนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของกองทุนทุกประการ
(4) ปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
(5) เป็นผู้ที่คณะกรรมการได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้เข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 12 ระเบียบในการเป็นสมาชิก บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กองทุนกำหนด
(2) ชำระค่าสมาชิกกองทุนรายเดือน ๆ ละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน)
ข้อ 13 การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(1) ตาย
(2) ขาดชำระค่าสมาชิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดต่อกัน 3 เดือน
(3) ลาออกโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
ข้อ 14 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน
(2) ต้องสนใจและสนับสนุนกิจการของกองทุน ให้ความช่วยเหลือกิจการของกลุ่ม และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบหมาย
(3) ต้องไม่กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายกับกองทุน
(4) ได้รับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหลักเกณฑ์


หมวด 4 ระบบรายได้-รายจ่ายของกองทุน


ข้อ 15 รายได้ของกองทุน
(1) ค่าบำรุงสมาชิก
(2) เงินบริจาค
(3) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ
(4) รายได้จากการจัดกิจกรรมสนับสนุนกองทุน
ข้อ 16 รายจ่ายของกองทุน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุน เดือนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ต่อราย
(2) ค่าสวัสดิการสมาชิกกองทุน
(2.1) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จ่ายสมาชิกที่เข้านอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลคืนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ปีละไม่เกิน 10 คืน
(2.2) สวัสดิการค่าจัดงานศพตามเงื่อนไขระยะเวลาของการเป็นสมาชิก
- ระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน จ่ายค่าทำศพ รายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- ระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน จ่ายค่าทำศพ รายละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
(3) ทุนการศึกษาตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
(4) ค่าเอกสารต่าง ๆ


หมวด 5 การทำบัญชีและการตรวจสอบ


ข้อ 17 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกทราบรวมทั้งให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง
คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกองทุน
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทำงบรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกำหนดในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของทุกปี


หมวด 6 บทเฉพาะกาล


ข้อ 19 ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 6 ทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนโดยการเสนอชื่อในที่ประชุมของคณะกรรมการจัดตั้งกองทุน
ข้อ 20 ให้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ 19 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อบัญชี
"กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช" ไว้กับธนาคารเพื่อรับโอนเงินค่าสมาชิก และเก็บรักษาเงินของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ


หมวด 7 การแก้ไขระเบียบ

ข้อ 21 ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาจต้องแก้ไข ในกรณีต่อไปนี้
(1) กรณีต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้คณะกรรมการดำเนินการนั้นได้
(2) การแก้ไขระเบียบนี้ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่สมาชิก และเสนอแก้ไขโดยคณะกรรมการ
(3) มติในการแก้ไขให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 
Copyright 2012 Nakhoncity.org Allrigths Reserved.
Contact Us: ict@nakhoncity.org