สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

 • หลักการและเหตุผล


 •        ตามนโยบายการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองรู้จักวางแผนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน โดยสมาชิกชุมชนด้วยกันเอง รวมทั้งให้รู้จักประหยัด มีวัฒนธรรมในการออมเงิน เพื่อตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

 • วัตถุประสงค์


 •        1.  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการประหยัด และการออมเงิน
         2.  เพื่อให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเอง
         3.  เพื่อสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน พึ่งพาซึ่งกันและกัน
         4.  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการบริหารงานแบบประชาธิปไตย
         5.  เพื่อให้ชุมชนได้รับสวัสดิการที่ชุมชนเป็นผู้จัดตั้งกันเอง

 • เป้าหมาย


 •           จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเป้าหมายสมาชิกเป็นบุคคลในเขตเทศบาล เพื่อระดมค่าสมาชิกจัดสรร ด้านสวัสดิ การต่างๆแก่สมาชิกในชุมชนด้วยกันเอง ตามหลักเกณฑ์ที่สมาชิกให้ความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการดำเนินการกองทุน

 • ระยะเวลาดำเนินการ


 •            โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม  2550 เป็นต้นไป

 • งบประมาณ


 •        -    เป็นการระดมค่าสมาชิกรายละ 30 บาท ต่อ เดือน
         -    รับเงินบริจาคเข้ากองทุน
         -    จัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนรูปแบบต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

 • ผู้รับผิดชอบโครงการ


 •           คณะกรรมการจัดตั้งกองทุน โดยขอความสนับสนุนจากเทศบาลเรื่องสถานที่ทำการกองทุน และเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการดำเนินงาน

   
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ


 •        -     มีสมาชิกกองทุน ประมาณ 10,000 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก
         -     มีการระดมทุนเข้ากองทุน
         -     สมาชิกได้รับสวัสดิการจากกองทุน ตามหลักเกณฑ์


  กองทุนสวัสดิการชุมชน เริ่มเปิดทำการแล้ววันนี้ ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
  โทร 075-342880-2 ต่อ 228 โทรสาร 075-347405

   
  Copyright 2012 Nakhoncity.org Allrigths Reserved.
  Contact Us: ict@nakhoncity.org